Podpora ochrany a biodiverzity na VN Marhaň

Dňa 5. marca 2024 bola na vodnej nádrži Marhaň v rámci ochrany a podpory biodiverzity uskutočnená akcia osádzania hniezd pre porporu neresu zubáča. Táto iniciatíva zohráva kľúčovú úlohu v zachovaní populácie tohto dôležitého druhu sladkovodnej ryby a zároveň prispieva k udržateľnému manažmentu vodných zdrojov.

Osádzanie hniezd pre porporu neresu zubáča je dôležitou časťou ochrany tohto druhu. V dôsledku ľudskej činnosti a zmeny prostredia čelí populácia zubáča viacerým hrozbám, vrátane straty vhodných miest pre rozmnožovanie. Vytváranie umelých hniezd a ich osádzanie pomáha obnovovať a udržiavať životné prostredie potrebné pre úspešnú reprodukciu zubáča.

Osádzanie hniezd pre porporu neresu zubáča nie je len izolovanou udalosťou, ale súčasťou širšieho úsilia o ochranu biodiverzity a udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi. Je to krok vpred k zachovaniu bohatstva prírody a podpore ekologického rovnováhy vo vodných ekosystémoch, ktoré sú pre našu planétu neoceniteľné.